می با: معیار یافتن بهترین انتخاب

می با: معیار یافتن بهترین انتخاب

براى رسيدن به موفقيت،دو اصل هدف و برنامه ريزى حائز اهميت است. اين مجموعه تاكنون توانسته با برنامه ريزيهاى لازم جهت سرمايه گذارى و راه اندازى واحدهاى اقتصادى سبب ايجاد فضای اشتغال براى افراد فعال و باانگيزه به جهت داشتن جامعه ای پويا و سالم شود. حال با توجه به اهداف، این مجموعه سعى در توسعه و گسترش حوزه فعاليت خود در سطح كشور دارد تا بتواند گام مؤثر و تاثيرگذارى در جهت پيشبرد اهداف خود برداشته باشد.

مقاله ها

نقش بازار سرمایه
نقش بازار سرمایه
در بهبود فضای کسب وکار ایران
کسب و کارها و منابع
کسب و کارها و منابع
تامین مالی متناسب با آنها
مولد سازی درکسب و کار
مولد سازی درکسب و کار
از طریق بازارسرمایه

محور های فعالیت اقتصادی

همکاری با ما